Download Funke Bada – Laye Mi

Artist(s) Name:

Track Title: Laye Mi

Category: Music, Lyrics

Output Format: audio mp3

Published: 2023

Funke Bada Laye Mi mp3 download
Funke Bada introduces another new song titled “Laye Mi” and it’s here for quick download.

Gospel music phenomenally enormous singer  Funke Bada drops in a new track titled “Laye Mi”.

Download Mp3

Lyrics: Funke Bada – Laye Mi

Chorus: La’ye mi, l’aye mi/2×

Ogo Oluwa yo farahan o l’aye mi.
Irawo mi yo si tan imole, l’aye mi.

Solo:
Koni fi se, ibi mo wa loni o.
Koni fi se, oruko t’aye npe mi o
Ati ko wipe, emi Oluwa yo ra igba pada a, ogo Oluwa yo farahan o, l’aye mi, irawo mi yo si tan imole l’aye mi.

Chorus: La’ye mi, l’aye mi/2×
Ogo Oluwa yo farahan o l’aye mi.
Irawo mi yo si tan imole, l’aye mi.

Solo: Elo miran lewa l’aye lai ri ogo lo rara.

Elo miran nti raka l’aye sugbon ko le laluyò.

Oro oluwa loso wipe, dide tan imole kari aye.

Ogo Oluwa ti farahan o l’aye mi,

irawo mi yo si tan imole l’aye mi.

Chorus: La’ye mi, l’aye mi/2×
Ogo Oluwa yo farahan o l’aye mi.
Irawo mi yo si tan imole, l’aye mi.

Irawo mi si matan si
Irawo mi si ma tan si

Emi o ma yo, Jesu ti so fun mi pe, irawo mi si ma tan si.